Riksdagen stiftar lagar och fastställer statsbudgeten. Riksdagen väljer statsminister och utövar kontroll över regeringens verksamhet, godkänner de viktigaste av de internationella överenskommelser som är bindande för Finland och är med och påverkar EU-frågor.

Riksdagsvalet förrättas vart fjärde år. Valet är direkt, proportionellt och hemligt. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

Valdag är den tredje söndagen i april under valåret. Finska medborgare som är minst 18 år på valdagen har rätt att rösta. Finska medborgare som är stadigvarade bosatta utomlands och Finska medborgare som är medborgare i ett annat land (dubbelt medborgarskap) har rätt att rösta.

Befolkningsregistercentralen upprättar ett rösträttsregister, som har de uppgifter om röstberättigad, som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen. Till alla dem som är upptagna i registret sänds före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort).

Kontrollera i god tid, att dina adressuppgifter är rätt i befolkningsdatasystemet.

Utomlands kan du rösta vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen eller per brev. Brevröstning är avsedd för röstberättigade som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet. För att rösta per brev, ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet, rösta och posta din röst till Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

För valet har Finland indelats i 13 valkretsar. Vallagen bestämms vilka kommuner som hör till vilken valkrets. En utlandsfinländare är röstberättigad i den kommun, som senast var hemkommun i Finland (folkbokföringskommun). Om hon eller han inte har haft hemkommun i Finland, bestäms folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hem- eller folkbokföringskommun. Vid riksdagsval får man bara rösta enbart på en kandidat ur den egna valkretsen.

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen. I landskapet Ålands valkrets väljs alltid en riksdagsledamot.

Riksdagsvalet 2019

Antal riksdagsmandat enlig valkrets (2019):

 • Helsingfors valkrets 22
 • Nylands valkrets 36
 • Egentliga Finlands valkrets 17
 • Satakunta valkrets 14
 • Tavastlands valkrets 14
 • Birkalands valkrets 19
 • Sydöstra Finlands valkrets 17
 • Savolax-Karelens valkrets 15
 • Vasa valkrets 16
 • Mellersta Finlands valkrets 14
 • Uleåborgs valkrets 18
 • Lapplands valkrets 14
 • Landskapet Ålands valkrets 1

Källor