EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet för femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt sin nationella lagstiftning.

Finska medborgare som är minst 18 år på valdagen har rätt att rösta. Finska medborgare som är stadigvarade bosatta utomlands och Finska medborgare som är medborgare i ett annat land (dubbelt medborgarskap) har rätt att rösta.

Befolkningsregistercentralen upprättar ett rösträttsregister, som har de uppgifter om röstberättigad, som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen. Till alla dem som är upptagna i registret sänds före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort).

Kontrollera i god tid, att dina adressuppgifter är rätt i befolkningsdatasystemet.

Utomlands kan du rösta vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen eller per brev. Brevröstning är avsedd för röstberättigade som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet. För att rösta per brev, ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet, rösta och posta din röst till Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

Röstberättigade finska medborgare bosatta i andra EU-länder kan välja om de vill rösta i bosättningsstatens eller i det finska Europaparlamentsvalet. I det finska Europaparlamentsvalet du är automatiskt röstberättigade men för att få rösträtt i sitt bosättningsland ska man anmäla sig till landets vallängd på det sätt som landets vallagstiftning förutsätter. Om du tidigare har anmält att du vill rösta i bosättningsstatens val, men nu vill rösta i det finska valet, måste du annullera din tidigare anmälan.

Röstberättigad får rösta vid samma Europaparlamentsval enbart i en av EU:s medlemsstater.

Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna, kandidaterna är de samma i hela landet. Rösterna räknas dock i först valkretsvis och därefter räknar Helsingfors valkretsnämnd ihop rösterna för att fastställa resultatet i hela landet.

Källor