Perioden för förhandsröstning utomlands är 15.-18.5.2019. Förhandsröstningen i Finland är mellan 15.-21.5.2019. Brevrösterna måste vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen före valdagen, dvs. 24.5.2019. Den egentliga valdagen är 26.5.2019. Källa. Justitieministeriet

Röstberättigad i riksdagsvalet är alla finska medborgare som senats på valdagen fyllt 18 år oberoende av boningsort.

Däremot sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och
som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Källa. Justitieministeriet

Varje röstberättigad som inte står under förmynderskap, med vissa undantag. Källa: Justitieministeriet

Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Källa: Justitieministeriet

Kandidatuppgifter finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst

Förhands­röstning utomlands

Information om öppettider och adresser till EU-valet förhandsröstningsställen utomlands hittas på justitieministeriets hemsidor.

Röstning i Finland

Ja. Finländare bosatta utomlands (Utlandsfinländare) kan rösta under förhandsröstningen vid vilken förhandsröstningsstations som helst utomlands eller i Finland, eller på valdagen i Finland i den vallokal som nämns i meddelandet om rösträtt. Källa: Justitieministeriet.

Allmänna förhandsröstningsställen i Finland hittas på justitieministeriets hemsida.

Brev­röstning

Röstberättigade som stadigvarande bor, eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Källa: Justitieministeriet.

Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet här https://kirjeaanestys.vaalit.fi

Justitieministeriets kundtjänst hjälper vid behov: tel. +358 (0) 295 150 030 (öppet på vardagar 8-16 finsk tid), eller via epost kirjeaanestys@vaalit.fi. Källa: Justitieministeriet.

Du ska posta ytterkuvertet som innehåller valkuvertet med röstsedeln och följebrevet till centralvalnämnden i den kommun som enligt rösträttsregistret är din rösträttskommun i Finland. Du ska själv ta reda på din rösträttskommun. Om du har fått en anmälan om rösträtt med posten kan du antingen från det kopiera namnet och adressen för den korrekta centralvalnämnden eller innesluta hela anmälan i ytterkuvertet så att centralvalnämndens adress som finns på den syns i ytterkuvertets fönster. Om du inte har denna anmälan, kan du reda ut den riktiga kommunen t.ex. genom att ringa justitieministeriets eller Befolkningsregistercentralens servicenummer.

Här finns alla Centralvalnämndernas adresser.

Justitieministeriets kundtjänst hjälper vid behov: tel. +358 (0) 295 150 030 (öppet på vardagar 8-16 finsk tid), eller via epost kirjeaanestys@vaalit.fi.

Källa: Justitieministeriet.

Riksdags­valet

Perioden för förhandsröstning utomlands är 3.-6.4.2019. Förhandsröstningen i Finland är mellan 3-9.4.2019. Brevrösterna måste vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen före valdagen, dvs. 12.4.2019. Den egentliga valdagen är 14.4.2019. Källa. Justitieministeriet.

Röstberättigad i riksdagsvalet är alla finska medborgare som senats på valdagen fyllt 18 år oberoende av boningsort. Källa. Justitieministeriet.

Varje röstberättigad som inte står under förmynderskap, med vissa undantag. Valbarheten vid riksdagsval är oberoende av kandidatens hemkommun och därmed kan kandidaten vara uppställd i vilken valkrets som helst. Källa: Justitieministeriet.

Valkretsen nämns i meddelandet om rösträtt. Källa: Justitieministeriet.

Varje valkrets har egna kandidater och därför får väljaren endast rösta på en kandidat inom sin egen valkrets. Valkretsen bestäms på basis av hemkomun eller folkbokförings kommun. Valkretsen nämns i meddelandet om rösträtt. Källa: Justitieministeriet.

Kandidatuppgifter finns i justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Valresultat finns i Statistikscentralens hemsida samt justitieministeriets Infomations- och resulttjänst.