Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2021 finns det 293 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen eller söndagen efter påskdagen, är valdagen söndagen före påsken.

Regeringen har lämnat riksdagen en proposition om att skjuta upp kommunalvalet 2021. Syftet med propositionen är att stärka tillgodoseendet av de demokratiska rättigheterna och hälsosäkerheten. Det föreslås att kommunalvalet 2021 ska hållas söndagen den 13 juni. Enligt förslaget är förhandsröstningsperioden i hemlandet 26.5.–8.6. och utomlands 2.–5.6. Det föreslås att perioden för förhandsröstning i Finland förlängs så att den undantagsvis är två veckor.

Röstberättigad vid kommunalval är

a ) varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) samt

b) annan utlänning som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år och

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som senast valdagen fyller 18 år samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 26 februari 2021 (den 51 dagen före valdagen) förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 25 februari 2021 (den 52 dagen före valdagen) har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Utlandsfinländare, dvs. röstberättigade som permanent bor utomlands, har rätt att rösta i riksdagsval och presidentval samt i Europaparlamentsval, om de inte anmäler sig till vallängden i sin bosättningsstat. Utlandsfinländarna har inte rätt att rösta i kommunalval.

Källor:

Justitieministeriet

Statsrådet